Strona kodit.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli wyrażasz na to zgodę, kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. x

Regulamin świadczenia usług informatycznych


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę KodIT Usługi Informatyczne z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 49 (zwaną dalej KodIT).
 2. Firma KodIT świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Zamawiającym).
 3. KodIT jest zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT, zatem wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną wykonanych usług.
 4. KodIT wystawia za wykonane usługi rachunek w postaci elektronicznej (na podany adres e-mail) lub na żądanie w formie papierowej (wysyłka w terminie do 14 dni).
 5. Zamawiający traktowany jest przez KodIT jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Zamawiający wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 6. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.

Prawa, odpowiedzialność oraz oświadczenia

 1. KodIT zobowiązuje się do ochrony poufności powierzonych danych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Zamawiającym i nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat zamawiającego bez jego uprzedniej zgody.
 2. KodIT nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika / komputera (np. brak spójności danych).
 3. Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy KodIT nie odpowiada.
 4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane przekazane łącznie ze sprzętem.
 5. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy, że każda naprawa (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 6. KodIT zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na runku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od firmy KodIT.
 7. Nienaprawiony sprzęt może mieć objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. KodIT nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych czynności.
 8. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego lub zakupionych w KodIT.
 9. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego w celu realizacji zlecenia przez KodIT oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 10. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że administratorem danych osobowych jest KodIT, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz że podanie danych jest dobrowolne.

Gwarancja

 1. KodIT gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych gwarancji zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 lub 24 miesiące w przypadku napraw komputerów z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wystawienia karty gwarancyjnej.
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej. W szczególnych przypadkach (np. oczekiwanie na części zamienne) okres naprawy może być wydłużony stosownie do zaistniałych okoliczności.
 3. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.
 4. Zamawiający zobowiązuje się:
  1. dostarczyć sprzęt ze stwierdzoną wadą do siedziby KodIT (nie dotyczy to usług wykonywanych na miejscu u Zamawiającego),
  2. dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz oryginalne opakowania,
  3. nie usuwać oraz nie zmieniać plomb i etykiet gwarancyjnych pod rygorem utraty gwarancji.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  2. uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Zamawiającego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  3. uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  4. materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  5. konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  6. instalacja i konfiguracja oprogramowania (z wyjątkiem systemu operacyjnego, który może być ponownie zainstalowany w przypadku wymiany dysku twardego).
 6. W przypadku bezpodstawnej (bezzasadnej) reklamacji KodIT zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami diagnozy oraz ewentualnego dojazdu.
 7. Jeżeli Zamawiający uniemożliwi dokonania naprawy (np. niepodając hasła), uważa się że zrezygnował z uprawnień wynikających z gwarancji.
 8. Pozycje oznaczone symbolem GP nie podlegają gwarancji KodIT. Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta zgodnie z osobno dostarczoną kartą gwarancyjną. Okres gwarancji podany jest w takim wypadku wyłącznie w celach informacyjnych.
 9. W pozostałym zakresie warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

Koszty

 1. Wstępna diagnoza i wycena (szacowany koszt) usługi wyceniana jest w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy.
 2. Wstępna diagnoza jest bezpłatna i niezobowiązująca dla Zamawiającego.
 3. Przyjmując sprzęt do naprawy KodIT przeprowadza szczegółową diagnostykę i na jej podstawie wycenia ostatecznie koszt naprawy i informuje o nim Zamawiającego telefonicznie lub mailowo.
 4. W przypadku, gdy rzeczywisty koszt naprawy przekroczy koszt szacowany, Zamawiający zobowiązany jest zaakceptować ostateczny kosztu lub zrezygnować z usługi.
 5. Jeśli koszt ostateczny jest zgodny z kosztem szacowanym, a Zamawiający mimo to zrezygnuje z usługi, może wtedy zostać obciążony kosztem diagnostyki szczegółowej (opłata zgodnie z cennikiem - poz. diagnostyka komputera).
 6. Zgodnie z Art. 644 K.C. po zaakceptowaniu ostatecznych kosztów usługi, w przypadku rezygnacji z wykonania usługi, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonanych już czynności i/lub zużytych materiałów.
 7. Zgodnie z Art. 552 K.C. wyznacza się maksymalny okres 2 tygodni (od dnia wykonania naprawy lub odstąpienia od naprawy) na odbiór sprzętu z serwisu. W przypadku przekroczenia tego terminu KodIT jest uprawniony do naliczania opłaty za przechowanie sprzętu w wysokości 10 zł za każdy dzień zwłoki. Po upływie 6 miesięcy KodIT ma prawo przejąć nieodebrany sprzęt komputerowy na swoją własność.
 8. KodIT zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy i obciążenia klienta kosztami diagnostyki w przypadku gdy:
  1. jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia inne niż podał Zamawiający, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny,
  2. jeżeli okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia spowodowane niepoprawną ingerencją serwisową innego serwisu, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny
 9. W przypadku realizacji zlecenia w siedzibie Zamawiającego, KodIT może naliczyć koszt dojazdu zgodny z cennikiem (patrz: koszty dojazdu).
 10. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego, KodIT jest uprawniony do naliczenia kosztów dojazdu według stawki godzinowej - z uwględnieniem czasu potrzebnego na dojazd do klienta i powrót do sziedziby KodIT.
 11. W przypadku gdy konieczny jest transport serwisowanego sprzętu od Zamawiającego do serwisu KodIT i z powrotem obowiązuje cennik dojazdu pomnożony przez 2.

Odzyskiwanie danych

 1. Formularz zamówienia usługi odzyskiwania danych stanowi umowę odzyskiwania danych zawartą pomiędzy Zamawiającym a firmą KodIT, w którym KodIT zobowiązuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nośnika danych.
 2. Zobowiązanie wynikające ze zlecenia jest dla KodIT zobowiązaniem starannego działania, a nie zobowiązaniem osiągnięcia skutku.
 3. KodIT nie udziela gwarancji odzyskania wszystkich danych znajdujących się na nośniku przed ich utratą oraz pełnej użyteczności (spójności) odzyskanych danych.
 4. Odzyskane dane przechowywane są przez KodIT przez 2 tygodnie od dnia wykonania usługi. Po tym czasie są one bezpowrotnie kasowane.
 5. W przypadku, gdy w celu odzyskania danych zajdzie konieczność ingerencji wewnątrz nośnika, nośnik może zostać zwrócony Zamawiającemu w terminie późniejszym uzależnionym od potrzeby ponownego wykorzystania elementów wyposażenia firmy KodIT zainstalowanego na nośniku Zleceniodawcy. W przypadku wcześniejszego żądania wydania nośnika, KodIT jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie nośnika celem wykonania diagnozy i/lub odzyskania danych i jest świadomy tego, że spowoduje to utratę ewentualnej gwarancji na nośnik.
 7. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym nośniku tylko w celu ich odzyskiwania oraz oświadcza, iż nie są one własnością firmy KodIT, a tym samym nie jest ona podmiotem żadnych praw rzeczowych dotyczących tych danych.